واحد: متر طول
قیمت : ۱۱,۲۸۱ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ۷,۳۷۹ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.٦ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٤۹,۱۹۱ (تومان)
قیمت به دلار : ٤.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٤٦,۳۱٤ (تومان)
قیمت به دلار : ۳.۹ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۳٥,٤٥۷ (تومان)
قیمت به دلار : ۳.۰ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۸٥۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲٥۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۱۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ۷,۹۸۹ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ٤,٤٤۹ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.٤ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۸,۷۹۹ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.٤ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۰,۰۸۲ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۰۷۹ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٦۱۷ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ۹,۲٥۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ٦,۰٥۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.٥ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٦,۷۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.٦ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۷۱۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۹۲۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,٦۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٤۱۸ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٤۳,٤۲٥ (تومان)
قیمت به دلار : ۳.٦ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۰,۷۷۳ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ۳۸٥,۹٥۱ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۲.۲ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ۲۱۱,۷۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۷.٦ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ۱۳۷,٤۲۳ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.٥ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ۷٤,٥۲۱ (تومان)
قیمت به دلار : ٦.۲ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ٤٦,۳۹۱ (تومان)
قیمت به دلار : ۳.۹ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۷۹,۱٤٥ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۱.٦ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٤٤,٥۲۳ (تومان)
قیمت به دلار : ۳.۷ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۲٥,۱٥۱ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,٥۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۹,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۳۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٤,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.٤ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٥,٥۲۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.٥ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,٤٥۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.٥ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۷,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۳ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٥۰,٤۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤.۲ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۲٤۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ٥٥۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دولار)
قیمت ها بر اساس تحویل کالا در درب کارخانه در ایران می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰