واحد: مترطول
قیمت : ۱٤,۷۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دولار)
۲۰۸۰۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۲,٤٥۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
۲٥٥۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱,٥۹۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
۱٦۳۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۳,٤۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دولار)
۳٥۱۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۳۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دولار)
٤۰۱۷۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۹,٤٦۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.٤ (دولار)
۹۷٦۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱۹,۹٦۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دولار)
۲۰۲٥۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۷,۷٥۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دولار)
۱۱٥۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱٤,٤۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.٦ (دولار)
۲۱٤٥۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۱۳۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
۲۲۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۳۹۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
۱٤۳۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
۲۱٦۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۳,٦۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دولار)
٤۸٥۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۸,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.٤ (دولار)
۱۱۰۰۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱,٦۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
۱۷۳۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۱۲۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
۱۱٥٥ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۲,٥۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
۲۷٥۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: متر طول
قیمت : ۲٦,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دولار)
۳۹۲۸۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤.۹ (دولار)
۱۳۰۰۰۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤.۹ (دولار)
۱۳۰۰۰۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٥.۰ (دولار)
۱۳۲۱٦۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٥.۰ (دولار)
۱۳۲۱٦۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: متر طول
قیمت : ۱٥۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦.۷ (دولار)
۱۷۳۲۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۹ (دولار)
۲۲۷۲۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.٦ (دولار)
۱۹٤۸۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.٦ (دولار)
۱۹٤۸۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: متر طول
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤٤.٦ (دولار)
۱۰۹۱۲۰۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۱۳,٥۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.٥ (دولار)
۲٤۱۷۸۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۳.٤ (دولار)
۳۳٥۲۰۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دولار)
۳٦۰٤۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰.۳ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۳.٤ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٥.۲ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,٥۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۳٤۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱٥.٥ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ٤,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ٥,٥۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰٤٥,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤٦.۷ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱٦۲,٥۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۳ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ٥۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲٥.٤ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸۹.۳ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤٤.٦ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱٦۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۱ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ٤٤,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۰ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱٥۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۱ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دولار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱