واحد: عدد
قیمت : ۳,۳٤۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲۸.٦ (دولار)
۳٤٤۳۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٦٥٥,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲٥.۲ (دولار)
٦۷٤٦٥۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۰٤,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۰.۹ (دولار)
۸۲۸۱۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۷٦۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱٤٤.۷ (دولار)
۳۸۷٥۸۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۸۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱٤.۹ (دولار)
۳۹۹٦٤۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲٥٥,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۸ (دولار)
۲٦۲٦٥۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۱۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤٦.۷ (دولار)
۱۲٤۹۳۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.۷ (دولار)
۳۱۲۰۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٤۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دولار)
٤٤۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۰٤,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۰.۹ (دولار)
۸۲۸۱۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۷.۳ (دولار)
۱۰۰۰۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۱ (دولار)
۲٤٤۱۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۰۳٥,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱٦.۷ (دولار)
۳۱۲٦۰٥۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱٦,۳۸٦,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦۳۰.۲ (دولار)
۱٦۸۷۷٥۸۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,٥۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦۰.٤ (دولار)
۱٦۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰۸.٦ (دولار)
۲۹۰۷٦۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,٥۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦۰.٤ (دولار)
۱٦۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,٥۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦۰.٤ (دولار)
۱٦۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸٤۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۲.۳ (دولار)
۸٦٦۲۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دولار)
۲۳٤۸٤۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,٥۰٥,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹٦.۳ (دولار)
۲٥۸۰۱٥۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٦,۷۹۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲٦۱.٤ (دولار)
۷۰۰۰۹۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,٦٤۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤۸٦.۳ (دولار)
۱۳۰۲۲۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۱٤,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤۲.۸ (دولار)
۱۱٤۷٤۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٦,۱۰۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۳٤.۹ (دولار)
٦۲۹۱۲٤۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٤,۸۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸۷.۷ (دولار)
٥۰۲٦٤۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۷٤۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤۱۳.۲ (دولار)
۱۱۰٦٤۲٦۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۹۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۳.۸ (دولار)
۱۹۷٥٥٤۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٤٤۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۷.۰ (دولار)
٤٥٥۲٦۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,٥۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦۰.٤ (دولار)
۱٦۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دولار)
۲۳٤۸٤۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۸٤,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦۸.٦ (دولار)
۱۸۳۷٥۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,٤۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹۳.٤ (دولار)
۲٥۰۰۸٤۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,٦٤۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤۸٦.۳ (دولار)
۱۳۰۲۲۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٦۰٦,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۳.۳ (دولار)
٦۲٤۱۸۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۹۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱۱.۲ (دولار)
۲۹۷۸۷٦۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,٤۷۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹٥.۳ (دولار)
۲٥٥۳۳۷۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٤,۱۰۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱٥۷.۸ (دولار)
٤۲۲٦۰۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۹۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۳.۸ (دولار)
۱۹۷٥٥٤۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دولار)
۲۳٤۸٤۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۸٤,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦۸.٦ (دولار)
۱۸۳۷٥۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,٥۷۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦۰.۷ (دولار)
۱٦۲٥۳٤۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٥٥۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۱.٤ (دولار)
٥۷۳۷۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۱٤,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤٦.۷ (دولار)
۱۲٥۰٤۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ٤٤۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۷.۰ (دولار)
٤٥٥۲٦۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,٥۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦۰.٤ (دولار)
۱٦۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۳۹۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۳۰.۷ (دولار)
۳٤۹۸۹۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۰٥٥,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳٤۸.۳ (دولار)
۹۳۲٦٦٥۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۸.۷ (دولار)
۱۰۳۷۲۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱٥۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤٤.۳ (دولار)
۱۱۸۷٥۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱