وحدة: متر مربع
قیمت : ۱٥۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦ (دولار)
قیمت ها براساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
وحدة: متر مربع
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲ (دولار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
وحدة: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳ (دولار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
وحدة: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳ (دولار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
وحدة: متر مربع
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٤ (دولار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
وحدة: متر مربع
قیمت : ۱٥۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ٦ (دولار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
وحدة: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳ (دولار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
وحدة: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳ (دولار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
وحدة: متر مربع
قیمت : ۲٥۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰ (دولار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
  • ۱
  • من ۱