واحد: عدد
قیمت : 3,343,000 (toman)
قیمت به دلار : 128.6 (dollar)
34432900
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 655,000 (toman)
قیمت به دلار : 25.2 (dollar)
6746500
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 804,000 (toman)
قیمت به دلار : 30.9 (dollar)
8281200
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 3,763,000 (toman)
قیمت به دلار : 144.7 (dollar)
38758900
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 388,000 (toman)
قیمت به دلار : 14.9 (dollar)
3996400
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 255,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.8 (dollar)
2626500
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,213,000 (toman)
قیمت به دلار : 46.7 (dollar)
12493900
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 303,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.7 (dollar)
3120900
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 43,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
442900
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 804,000 (toman)
قیمت به دلار : 30.9 (dollar)
8281200
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 971,000 (toman)
قیمت به دلار : 37.3 (dollar)
10001300
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 237,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.1 (dollar)
2441100
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 3,035,000 (toman)
قیمت به دلار : 116.7 (dollar)
31260500
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 16,386,000 (toman)
قیمت به دلار : 630.2 (dollar)
168775800
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,571,000 (toman)
قیمت به دلار : 60.4 (dollar)
16181300
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 2,823,000 (toman)
قیمت به دلار : 108.6 (dollar)
29076900
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,571,000 (toman)
قیمت به دلار : 60.4 (dollar)
16181300
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,571,000 (toman)
قیمت به دلار : 60.4 (dollar)
16181300
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 841,000 (toman)
قیمت به دلار : 32.3 (dollar)
8662300
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 228,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
2348400
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 2,505,000 (toman)
قیمت به دلار : 96.3 (dollar)
25801500
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 6,797,000 (toman)
قیمت به دلار : 261.4 (dollar)
70009100
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 12,643,000 (toman)
قیمت به دلار : 486.3 (dollar)
130222900
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,114,000 (toman)
قیمت به دلار : 42.8 (dollar)
11474200
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 6,108,000 (toman)
قیمت به دلار : 234.9 (dollar)
62912400
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 4,880,000 (toman)
قیمت به دلار : 187.7 (dollar)
50264000
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 10,742,000 (toman)
قیمت به دلار : 413.2 (dollar)
110642600
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,918,000 (toman)
قیمت به دلار : 73.8 (dollar)
19755400
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 442,000 (toman)
قیمت به دلار : 17.0 (dollar)
4552600
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,571,000 (toman)
قیمت به دلار : 60.4 (dollar)
16181300
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 228,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
2348400
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,784,000 (toman)
قیمت به دلار : 68.6 (dollar)
18375200
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 2,428,000 (toman)
قیمت به دلار : 93.4 (dollar)
25008400
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 12,643,000 (toman)
قیمت به دلار : 486.3 (dollar)
130222900
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 606,000 (toman)
قیمت به دلار : 23.3 (dollar)
6241800
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 2,892,000 (toman)
قیمت به دلار : 111.2 (dollar)
29787600
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 2,479,000 (toman)
قیمت به دلار : 95.3 (dollar)
25533700
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 4,103,000 (toman)
قیمت به دلار : 157.8 (dollar)
42260900
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,918,000 (toman)
قیمت به دلار : 73.8 (dollar)
19755400
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 228,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
2348400
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,784,000 (toman)
قیمت به دلار : 68.6 (dollar)
18375200
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,578,000 (toman)
قیمت به دلار : 60.7 (dollar)
16253400
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 557,000 (toman)
قیمت به دلار : 21.4 (dollar)
5737100
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,214,000 (toman)
قیمت به دلار : 46.7 (dollar)
12504200
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 442,000 (toman)
قیمت به دلار : 17.0 (dollar)
4552600
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,571,000 (toman)
قیمت به دلار : 60.4 (dollar)
16181300
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 3,397,000 (toman)
قیمت به دلار : 130.7 (dollar)
34989100
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 9,055,000 (toman)
قیمت به دلار : 348.3 (dollar)
93266500
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,007,000 (toman)
قیمت به دلار : 38.7 (dollar)
10372100
1399/10/1
واحد: عدد
قیمت : 1,153,000 (toman)
قیمت به دلار : 44.3 (dollar)
11875900
1399/10/1