واحد: مترمربع
قیمت : 133,875 (toman)
قیمت به دلار : 5.1 (dollar)
1338750
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 128,265 (toman)
قیمت به دلار : 4.9 (dollar)
1282650
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 183,090 (toman)
قیمت به دلار : 7.0 (dollar)
1830900
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 198,645 (toman)
قیمت به دلار : 7.6 (dollar)
1986450
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 120,360 (toman)
قیمت به دلار : 4.6 (dollar)
1203600
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 242,250 (toman)
قیمت به دلار : 9.3 (dollar)
2422500
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 153,765 (toman)
قیمت به دلار : 5.9 (dollar)
1537650
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 139,995 (toman)
قیمت به دلار : 5.4 (dollar)
1399950
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترطول
قیمت : 14,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
20800 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 2,450 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
2550 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 1,590 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
1630 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 3,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
3510 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 39,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.5 (dollar)
40170 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 9,460 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
9760 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 19,960 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
20250 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 7,750 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
11500 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 14,480 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
21450 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 2,130 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
2200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 1,390 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
1430 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 2,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
2160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 3,680 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
4850 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 8,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
11000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 1,680 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
1730 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 1,120 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
1155 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 2,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
2750 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: متر طول
قیمت : 26,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
39280 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 112,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.3 (dollar)
132160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 112,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.3 (dollar)
132160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: متر طول
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
173200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 200,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.7 (dollar)
227200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.5 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.5 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: متر طول
قیمت : 1,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 38.5 (dollar)
1091200 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 213,500 (toman)
قیمت به دلار : 8.2 (dollar)
241780 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.5 (dollar)
335200 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
36040 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 7,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 17,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 348,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 4,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 5,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 1,045,000 (toman)
قیمت به دلار : 40.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 20,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 162,500 (toman)
قیمت به دلار : 6.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11