واحد: متر طول
قیمت : 26,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
39280 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 112,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.3 (dollar)
132160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 112,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.3 (dollar)
132160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: متر طول
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
173200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 200,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.7 (dollar)
227200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.5 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.5 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: متر طول
قیمت : 1,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 38.5 (dollar)
1091200 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 213,500 (toman)
قیمت به دلار : 8.2 (dollar)
241780 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.5 (dollar)
335200 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
36040 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: متر
قیمت : 38,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمرکعب
قیمت : 251,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: مترمکعب
قیمت : 239,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.2 (dollar)
1398/12/1
واحد: مترمکعب
قیمت : 263,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: کیلوگرم
قیمت : 3,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: مترمکعب
قیمت : 251,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: مترمکعب
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 25,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 19,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 400 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 100,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 100,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 1,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 1,300 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 9,225 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 7,687 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 6,150 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 4,612 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 3,075 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: تن
قیمت : 136,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.2 (dollar)
1398/12/1
واحد: تن
قیمت : 133,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: تن
قیمت : 158,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.1 (dollar)
1398/12/1