واحد: متر
قیمت : 38,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: تن
قیمت : 136,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.2 (dollar)
1398/12/1
واحد: تن
قیمت : 133,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: تن
قیمت : 158,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.1 (dollar)
1398/12/1