واحد: عدد
قیمت : 25,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 19,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 400 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 1,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 1,300 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 9,225 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 7,687 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 6,150 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 4,612 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: قالب
قیمت : 3,075 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1