واحد: مترمرکعب
قیمت : 251,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: مترمکعب
قیمت : 239,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.2 (dollar)
1398/12/1
واحد: مترمکعب
قیمت : 263,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: کیلوگرم
قیمت : 3,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: مترمکعب
قیمت : 251,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: مترمکعب
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
1398/12/1