واحد: مترمربع
قیمت : 14,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 16,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 17,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1