واحد: مترطول
قیمت : 14,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
20800 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 2,450 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
2550 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 1,590 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
1630 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 3,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
3510 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 39,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.5 (dollar)
40170 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 9,460 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
9760 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 19,960 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
20250 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 7,750 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
11500 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 14,480 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
21450 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 2,130 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
2200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 1,390 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
1430 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 2,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
2160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 3,680 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
4850 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 8,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
11000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 1,680 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
1730 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 1,120 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
1155 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 2,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
2750 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 3,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 9,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 2,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,030 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 45,060 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 45,490 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 44,620 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 44,660 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 44,760 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 45,770 (toman)
قیمت به دلار : 1.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,970 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 15,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 265,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 62,570 (toman)
قیمت به دلار : 2.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 320,000 (toman)
قیمت به دلار : 12.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 180,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,820,000 (toman)
قیمت به دلار : 262.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 700,000 (toman)
قیمت به دلار : 26.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,540,000 (toman)
قیمت به دلار : 59.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 31,220 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,900,000 (toman)
قیمت به دلار : 534.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 950,000 (toman)
قیمت به دلار : 36.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 31,220 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 275,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 28,970 (toman)
قیمت به دلار : 1.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,250,000 (toman)
قیمت به دلار : 86.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 32,400 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 60,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 6,740 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 13,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 2,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 6,600 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1