واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 7,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 17,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 44,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 158,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 3,075 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 400 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 34,600 (toman)
قیمت به دلار : 1.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 7,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 2,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 1,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 2,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 8,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 14,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 50,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.2 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 22,700 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 11,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 6,660 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 1,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 19,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 35,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 24,600 (toman)
قیمت به دلار : 1.1 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 46,391 (toman)
قیمت به دلار : 2.1 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 6,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 50,400 (toman)
قیمت به دلار : 2.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 26,868 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 31,596 (toman)
قیمت به دلار : 1.4 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 2,785,000 (toman)
قیمت به دلار : 124.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 560,000 (toman)
قیمت به دلار : 25.0 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 12,600,000 (toman)
قیمت به دلار : 562.5 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 6,100,100 (toman)
قیمت به دلار : 272.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 866,900 (toman)
قیمت به دلار : 38.7 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 850,000 (toman)
قیمت به دلار : 37.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 588,000 (toman)
قیمت به دلار : 26.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 440,000 (toman)
قیمت به دلار : 19.6 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 4,850,000 (toman)
قیمت به دلار : 216.5 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 17,216,576 (toman)
قیمت به دلار : 768.6 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 103,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.6 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 4,300,000 (toman)
قیمت به دلار : 192.0 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 42,200,000 (toman)
قیمت به دلار : 1,883.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 3,157,000 (toman)
قیمت به دلار : 140.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: متر طول
قیمت : 333,680 (toman)
قیمت به دلار : 14.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 2,910,000 (toman)
قیمت به دلار : 129.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 218,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 9,732.1 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 9,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
1398/12/11
واحد: متر طول
قیمت : 5,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 600,000 (toman)
قیمت به دلار : 26.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
  • 1
  • از 12