واحد: متر طول
قیمت : 950,000 (toman)
قیمت به دلار : 36.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 900,000 (toman)
قیمت به دلار : 34.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 1,500,000 (toman)
قیمت به دلار : 57.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 5,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 192.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 2,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 76.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1