واحد: مترمربع
قیمت : 28,900 (toman)
قیمت به دلار : 1.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 6,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 18,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 18,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 18,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 108,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 20,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 162,500 (toman)
قیمت به دلار : 6.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 1,045,000 (toman)
قیمت به دلار : 40.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1