واحد: مترمربع
قیمت : 133,875 (toman)
قیمت به دلار : 5.1 (dollar)
1338750
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 128,265 (toman)
قیمت به دلار : 4.9 (dollar)
1282650
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 183,090 (toman)
قیمت به دلار : 7.0 (dollar)
1830900
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 198,645 (toman)
قیمت به دلار : 7.6 (dollar)
1986450
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 120,360 (toman)
قیمت به دلار : 4.6 (dollar)
1203600
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 242,250 (toman)
قیمت به دلار : 9.3 (dollar)
2422500
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 153,765 (toman)
قیمت به دلار : 5.9 (dollar)
1537650
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 139,995 (toman)
قیمت به دلار : 5.4 (dollar)
1399950
کاشی تبریز
1399/10/1
واحد: مترمربع
قیمت : 19,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 41,270 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 34,900 (toman)
قیمت به دلار : 1.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 30,900 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 77,400 (toman)
قیمت به دلار : 3.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 99,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 45,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 27,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 99,200 (toman)
قیمت به دلار : 3.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 130,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 198,750 (toman)
قیمت به دلار : 7.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 570,000 (toman)
قیمت به دلار : 21.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1