واحد: مترمربع
قیمت : 19,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 41,270 (toman)
قیمت به دلار : 1.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 34,900 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 30,900 (toman)
قیمت به دلار : 1.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 77,400 (toman)
قیمت به دلار : 3.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 99,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 45,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 27,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 99,200 (toman)
قیمت به دلار : 4.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 130,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 198,750 (toman)
قیمت به دلار : 8.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 570,000 (toman)
قیمت به دلار : 25.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
  • 1
  • از 1