واحد: متر طول
قیمت : 26,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
39280 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 112,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.3 (dollar)
132160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 112,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.3 (dollar)
132160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: متر طول
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
173200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 200,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.7 (dollar)
227200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.5 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.5 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: متر طول
قیمت : 1,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 38.5 (dollar)
1091200 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 213,500 (toman)
قیمت به دلار : 8.2 (dollar)
241780 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.5 (dollar)
335200 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
36040 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 100,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 100,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1