واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 200,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.7 (dollar)
227200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.5 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.5 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.5 (dollar)
335200 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12