واحد: متر طول
قیمت : 26,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
39280 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: متر طول
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
173200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: متر طول
قیمت : 1,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 38.5 (dollar)
1091200 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 213,500 (toman)
قیمت به دلار : 8.2 (dollar)
241780 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
36040 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12