واحد: مترطول
قیمت : 14,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
20800 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 7,750 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
11500 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 14,480 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
21450 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 3,680 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
4850 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترطول
قیمت : 8,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
11000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12