واحد: عدد
قیمت : 700,000 (toman)
قیمت به دلار : 31.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,540,000 (toman)
قیمت به دلار : 68.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,900,000 (toman)
قیمت به دلار : 620.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,250,000 (toman)
قیمت به دلار : 100.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 60,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 312.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 50,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1