واحد: عدد
قیمت : 45,060 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 45,490 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 44,620 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 44,660 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 44,760 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 45,770 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,970 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 15,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 265,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 62,570 (toman)
قیمت به دلار : 2.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 275,000 (toman)
قیمت به دلار : 12.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,150 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 15,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 75,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 22,500 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 85,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,850 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 5,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,270 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,660 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
  • 1
  • از 1