واحد: عدد
قیمت : 6,820,000 (toman)
قیمت به دلار : 304.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 950,000 (toman)
قیمت به دلار : 42.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,270,000 (toman)
قیمت به دلار : 56.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 760,000 (toman)
قیمت به دلار : 33.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 453,000 (toman)
قیمت به دلار : 20.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 348,000 (toman)
قیمت به دلار : 15.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
  • 1
  • از 1