واحد: عدد
قیمت : 6,820,000 (toman)
قیمت به دلار : 262.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 950,000 (toman)
قیمت به دلار : 36.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,270,000 (toman)
قیمت به دلار : 48.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 760,000 (toman)
قیمت به دلار : 29.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 453,000 (toman)
قیمت به دلار : 17.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 348,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1