واحد: عدد
قیمت : 50,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 22,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 11,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 6,660 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 1,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 19,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 35,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 24,600 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 46,391 (toman)
قیمت به دلار : 1.8 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 6,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 50,400 (toman)
قیمت به دلار : 1.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 26,868 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 31,596 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 2,785,000 (toman)
قیمت به دلار : 107.1 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 560,000 (toman)
قیمت به دلار : 21.5 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 12,600,000 (toman)
قیمت به دلار : 484.6 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 6,100,100 (toman)
قیمت به دلار : 234.6 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 866,900 (toman)
قیمت به دلار : 33.3 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 850,000 (toman)
قیمت به دلار : 32.7 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 588,000 (toman)
قیمت به دلار : 22.6 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 440,000 (toman)
قیمت به دلار : 16.9 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 4,850,000 (toman)
قیمت به دلار : 186.5 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 17,216,576 (toman)
قیمت به دلار : 662.2 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 103,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.0 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 4,300,000 (toman)
قیمت به دلار : 165.4 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 42,200,000 (toman)
قیمت به دلار : 1,623.1 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 3,157,000 (toman)
قیمت به دلار : 121.4 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 6,780 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 710 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 920 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,650 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 440 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 60,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 900 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 460 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 230 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 650 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 60 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 200 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 75 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 20 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 50 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 100 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 36,210 (toman)
قیمت به دلار : 1.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 15,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1