واحد: عدد
قیمت : 3,075 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 400 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 600,000 (toman)
قیمت به دلار : 23.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 602,000 (toman)
قیمت به دلار : 23.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 490,000 (toman)
قیمت به دلار : 18.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 492,000 (toman)
قیمت به دلار : 18.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,200,000 (toman)
قیمت به دلار : 46.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 106,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 250,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 430,000 (toman)
قیمت به دلار : 16.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 450,000 (toman)
قیمت به دلار : 17.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 525,000 (toman)
قیمت به دلار : 20.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 525,000 (toman)
قیمت به دلار : 20.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,100,000 (toman)
قیمت به دلار : 80.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1