واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 7,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 17,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 34,600 (toman)
قیمت به دلار : 1.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 7,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 2,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 1,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 2,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 8,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 14,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 218,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 9,732.1 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 9,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 49,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 37,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 36,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 32,200 (toman)
قیمت به دلار : 1.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 35,500 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,100,000 (toman)
قیمت به دلار : 49.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 142,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 109,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 950,000 (toman)
قیمت به دلار : 42.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 21,850 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 280,000 (toman)
قیمت به دلار : 12.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 392,000 (toman)
قیمت به دلار : 17.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 590,000 (toman)
قیمت به دلار : 26.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 62,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 129,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 129,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 135,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 55,500 (toman)
قیمت به دلار : 2.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,320,000 (toman)
قیمت به دلار : 326.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 675,000 (toman)
قیمت به دلار : 30.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 310,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 215,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 415,000 (toman)
قیمت به دلار : 18.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 225,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 235,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 41,700 (toman)
قیمت به دلار : 1.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 36,730 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 42,595 (toman)
قیمت به دلار : 1.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 16,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 362,000 (toman)
قیمت به دلار : 16.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 36,700 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 56,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 35,200 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1