واحد: عدد
قیمت : 44,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 158,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 344,500 (toman)
قیمت به دلار : 15.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 323,000 (toman)
قیمت به دلار : 14.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 355,000 (toman)
قیمت به دلار : 15.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 80,500 (toman)
قیمت به دلار : 3.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 355,000 (toman)
قیمت به دلار : 15.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 446,200 (toman)
قیمت به دلار : 19.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 222,400 (toman)
قیمت به دلار : 9.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 18,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 35,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 133,400 (toman)
قیمت به دلار : 6.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 94,050 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 31,680 (toman)
قیمت به دلار : 1.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 323,568 (toman)
قیمت به دلار : 14.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 623,000 (toman)
قیمت به دلار : 27.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 480,000 (toman)
قیمت به دلار : 21.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 560,000 (toman)
قیمت به دلار : 25.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 898,000 (toman)
قیمت به دلار : 40.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 961,920 (toman)
قیمت به دلار : 42.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 511,500 (toman)
قیمت به دلار : 22.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 125,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 850,000 (toman)
قیمت به دلار : 37.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,048,000 (toman)
قیمت به دلار : 46.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 150,700 (toman)
قیمت به دلار : 6.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 18,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 95,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 170,200 (toman)
قیمت به دلار : 7.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 141,250 (toman)
قیمت به دلار : 6.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 31,680 (toman)
قیمت به دلار : 1.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,340,000 (toman)
قیمت به دلار : 59.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,522,800 (toman)
قیمت به دلار : 68.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 500,000 (toman)
قیمت به دلار : 22.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 600,000 (toman)
قیمت به دلار : 26.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 650,000 (toman)
قیمت به دلار : 29.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 687,600 (toman)
قیمت به دلار : 30.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,032,300 (toman)
قیمت به دلار : 46.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,910,000 (toman)
قیمت به دلار : 129.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,511,000 (toman)
قیمت به دلار : 112.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 135,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,750,000 (toman)
قیمت به دلار : 78.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 333,680 (toman)
قیمت به دلار : 14.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 40,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1