واحد: مترمربع
قیمت : 6,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 18,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 18,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 18,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 20,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1