واحد: مترمربع
قیمت : 19,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترمربع
قیمت : 27,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1