واحد: مترطول
قیمت : 32,400 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 36,300 (toman)
قیمت به دلار : 1.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر
قیمت : 55,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 13,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 6,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 13,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 34,600 (toman)
قیمت به دلار : 1.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1