واحد: مترطول
قیمت : 3,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 3,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 2,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 1,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1