واحد: عدد
قیمت : 45,060 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 45,490 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 44,620 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 44,660 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 44,760 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 45,770 (toman)
قیمت به دلار : 1.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,970 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 15,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 62,570 (toman)
قیمت به دلار : 2.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,150 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 15,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 22,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,400 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,850 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 5,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,270 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1