واحد: عدد
قیمت : 14,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 265,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 275,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 75,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 85,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,660 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1