واحد: عدد
قیمت : 1,030 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1