واحد: عدد
قیمت : 320,000 (toman)
قیمت به دلار : 12.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 180,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 31,220 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 31,220 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 28,970 (toman)
قیمت به دلار : 1.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 105,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 42,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 29,400 (toman)
قیمت به دلار : 1.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 29,400 (toman)
قیمت به دلار : 1.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 25,200 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 25,200 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 90,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 65,000 (toman)
قیمت به دلار : 2.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 42,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 21,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 23,300 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 19,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 19,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1