واحد: متر طول
قیمت : 9,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 4,600 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 3,200 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 1,600 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 35,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1