واحد: متر طول
قیمت : 28,400 (toman)
قیمت به دلار : 1.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 28,400 (toman)
قیمت به دلار : 1.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 18,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 13,600 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 17,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 24,600 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
1398/12/1