واحد: متر طول
قیمت : 385,951 (toman)
قیمت به دلار : 14.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 211,700 (toman)
قیمت به دلار : 8.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 137,423 (toman)
قیمت به دلار : 5.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 74,521 (toman)
قیمت به دلار : 2.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 46,391 (toman)
قیمت به دلار : 1.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1