واحد: متر طول
قیمت : 385,951 (toman)
قیمت به دلار : 17.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 211,700 (toman)
قیمت به دلار : 9.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 137,423 (toman)
قیمت به دلار : 6.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 74,521 (toman)
قیمت به دلار : 3.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 46,391 (toman)
قیمت به دلار : 2.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
  • 1
  • از 1