واحد: متر طول
قیمت : 5,100 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
1398/12/11
واحد: مترطول
قیمت : 9,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: مترطول
قیمت : 6,600 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 6,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
1398/12/1