واحد: متر طول
قیمت : 9,250 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 6,050 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 16,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 19,300 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 3,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,160 (toman)
قیمت به دلار : 0.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 26,800 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 27,200 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 50,400 (toman)
قیمت به دلار : 1.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1