واحد: متر طول
قیمت : 7,783 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 14,307 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 20,761 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 11,281 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 7,379 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 17,232 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 26,868 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1