واحد: عدد
قیمت : 4,806,500 (toman)
قیمت به دلار : 214.6 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 5,105,900 (toman)
قیمت به دلار : 227.9 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,654,000 (toman)
قیمت به دلار : 520.3 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 22,477,800 (toman)
قیمت به دلار : 1,003.5 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,365,700 (toman)
قیمت به دلار : 61.0 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,761,000 (toman)
قیمت به دلار : 78.6 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,438,300 (toman)
قیمت به دلار : 108.9 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,816,100 (toman)
قیمت به دلار : 125.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,869,000 (toman)
قیمت به دلار : 128.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,894,500 (toman)
قیمت به دلار : 129.2 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 3,493,800 (toman)
قیمت به دلار : 156.0 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,842,100 (toman)
قیمت به دلار : 305.5 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,100,100 (toman)
قیمت به دلار : 272.3 (dollar)
1398/12/1
  • 1
  • از 1