واحد: عدد
قیمت : 4,806,500 (toman)
قیمت به دلار : 184.9 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 5,105,900 (toman)
قیمت به دلار : 196.4 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,654,000 (toman)
قیمت به دلار : 448.2 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 22,477,800 (toman)
قیمت به دلار : 864.5 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,365,700 (toman)
قیمت به دلار : 52.5 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,761,000 (toman)
قیمت به دلار : 67.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,438,300 (toman)
قیمت به دلار : 93.8 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,816,100 (toman)
قیمت به دلار : 108.3 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,869,000 (toman)
قیمت به دلار : 110.3 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,894,500 (toman)
قیمت به دلار : 111.3 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 3,493,800 (toman)
قیمت به دلار : 134.4 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,842,100 (toman)
قیمت به دلار : 263.2 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,100,100 (toman)
قیمت به دلار : 234.6 (dollar)
1398/12/1