واحد: عدد
قیمت : 7,600,000 (toman)
قیمت به دلار : 292.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,990,000 (toman)
قیمت به دلار : 307.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 9,750,000 (toman)
قیمت به دلار : 375.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,750,000 (toman)
قیمت به دلار : 67.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 4,370,000 (toman)
قیمت به دلار : 168.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 4,370,000 (toman)
قیمت به دلار : 168.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 4,370,000 (toman)
قیمت به دلار : 168.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 850,000 (toman)
قیمت به دلار : 32.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 850,000 (toman)
قیمت به دلار : 32.7 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 850,000 (toman)
قیمت به دلار : 32.7 (dollar)
1398/12/1