واحد: عدد
قیمت : 280,000 (toman)
قیمت به دلار : 12.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 392,000 (toman)
قیمت به دلار : 17.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 590,000 (toman)
قیمت به دلار : 26.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 252,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 256,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 420,000 (toman)
قیمت به دلار : 18.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 504,000 (toman)
قیمت به دلار : 22.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 588,000 (toman)
قیمت به دلار : 26.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
  • 1
  • از 1