واحد: عدد
قیمت : 280,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 392,000 (toman)
قیمت به دلار : 15.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 590,000 (toman)
قیمت به دلار : 22.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 252,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 256,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 420,000 (toman)
قیمت به دلار : 16.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 504,000 (toman)
قیمت به دلار : 19.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 588,000 (toman)
قیمت به دلار : 22.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1