واحد: عدد
قیمت : 225,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 235,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 250,000 (toman)
قیمت به دلار : 9.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 280,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 440,000 (toman)
قیمت به دلار : 16.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1