واحد: دستگاه
قیمت : 2,520,000 (toman)
قیمت به دلار : 112.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 2,720,000 (toman)
قیمت به دلار : 121.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 3,200,000 (toman)
قیمت به دلار : 142.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 4,070,000 (toman)
قیمت به دلار : 181.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 4,850,000 (toman)
قیمت به دلار : 216.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
  • 1
  • از 1