واحد: دستگاه
قیمت : 2,520,000 (toman)
قیمت به دلار : 96.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 2,720,000 (toman)
قیمت به دلار : 104.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 3,200,000 (toman)
قیمت به دلار : 123.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 4,070,000 (toman)
قیمت به دلار : 156.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 4,850,000 (toman)
قیمت به دلار : 186.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1