واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 7,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 17,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 218,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 8,384.6 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 9,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 16,260,700 (toman)
قیمت به دلار : 625.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 18,123,200 (toman)
قیمت به دلار : 697.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 19,986,100 (toman)
قیمت به دلار : 768.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 21,823,600 (toman)
قیمت به دلار : 839.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 23,686,100 (toman)
قیمت به دلار : 911.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 25,523,800 (toman)
قیمت به دلار : 981.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 27,386,400 (toman)
قیمت به دلار : 1,053.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 29,249,000 (toman)
قیمت به دلار : 1,125.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 29,793,100 (toman)
قیمت به دلار : 1,145.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 33,867,400 (toman)
قیمت به دلار : 1,302.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 37,961,900 (toman)
قیمت به دلار : 1,460.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 42,036,200 (toman)
قیمت به دلار : 1,616.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 46,130,500 (toman)
قیمت به دلار : 1,774.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 50,205,000 (toman)
قیمت به دلار : 1,931.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 54,299,300 (toman)
قیمت به دلار : 2,088.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 58,393,600 (toman)
قیمت به دلار : 2,245.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 62,468,000 (toman)
قیمت به دلار : 2,402.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 66,542,600 (toman)
قیمت به دلار : 2,559.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 74,731,200 (toman)
قیمت به دلار : 2,874.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 78,805,600 (toman)
قیمت به دلار : 3,031.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 82,880,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,187.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 9,341,000 (toman)
قیمت به دلار : 359.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,290,500 (toman)
قیمت به دلار : 395.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,188,600 (toman)
قیمت به دلار : 430.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,138,300 (toman)
قیمت به دلار : 466.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,036,400 (toman)
قیمت به دلار : 501.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,960,300 (toman)
قیمت به دلار : 536.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 4,086,800 (toman)
قیمت به دلار : 157.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 4,752,800 (toman)
قیمت به دلار : 182.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 5,448,800 (toman)
قیمت به دلار : 209.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,145,200 (toman)
قیمت به دلار : 236.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,544,600 (toman)
قیمت به دلار : 405.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,971,200 (toman)
قیمت به دلار : 460.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,762,400 (toman)
قیمت به دلار : 567.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 16,189,100 (toman)
قیمت به دلار : 622.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 17,584,500 (toman)
قیمت به دلار : 676.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 19,011,200 (toman)
قیمت به دلار : 731.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,797,439 (toman)
قیمت به دلار : 299.9 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,921,122 (toman)
قیمت به دلار : 343.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,038,592 (toman)
قیمت به دلار : 386.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,153,826 (toman)
قیمت به دلار : 429.0 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,272,166 (toman)
قیمت به دلار : 472.0 (dollar)
1398/12/1