واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 7,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 17,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 218,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 9,732.1 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 9,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 16,260,700 (toman)
قیمت به دلار : 725.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 18,123,200 (toman)
قیمت به دلار : 809.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 19,986,100 (toman)
قیمت به دلار : 892.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 21,823,600 (toman)
قیمت به دلار : 974.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 23,686,100 (toman)
قیمت به دلار : 1,057.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 25,523,800 (toman)
قیمت به دلار : 1,139.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 27,386,400 (toman)
قیمت به دلار : 1,222.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 29,249,000 (toman)
قیمت به دلار : 1,305.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 29,793,100 (toman)
قیمت به دلار : 1,330.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 33,867,400 (toman)
قیمت به دلار : 1,511.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 37,961,900 (toman)
قیمت به دلار : 1,694.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 42,036,200 (toman)
قیمت به دلار : 1,876.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 46,130,500 (toman)
قیمت به دلار : 2,059.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 50,205,000 (toman)
قیمت به دلار : 2,241.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 54,299,300 (toman)
قیمت به دلار : 2,424.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 58,393,600 (toman)
قیمت به دلار : 2,606.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 62,468,000 (toman)
قیمت به دلار : 2,788.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 66,542,600 (toman)
قیمت به دلار : 2,970.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 74,731,200 (toman)
قیمت به دلار : 3,336.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 78,805,600 (toman)
قیمت به دلار : 3,518.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 82,880,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,700.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 9,341,000 (toman)
قیمت به دلار : 417.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,290,500 (toman)
قیمت به دلار : 459.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,188,600 (toman)
قیمت به دلار : 499.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,138,300 (toman)
قیمت به دلار : 541.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,036,400 (toman)
قیمت به دلار : 582.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,960,300 (toman)
قیمت به دلار : 623.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 4,086,800 (toman)
قیمت به دلار : 182.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 4,752,800 (toman)
قیمت به دلار : 212.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 5,448,800 (toman)
قیمت به دلار : 243.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,145,200 (toman)
قیمت به دلار : 274.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,544,600 (toman)
قیمت به دلار : 470.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,971,200 (toman)
قیمت به دلار : 534.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,762,400 (toman)
قیمت به دلار : 659.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 16,189,100 (toman)
قیمت به دلار : 722.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 17,584,500 (toman)
قیمت به دلار : 785.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 19,011,200 (toman)
قیمت به دلار : 848.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,797,439 (toman)
قیمت به دلار : 348.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,921,122 (toman)
قیمت به دلار : 398.3 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,038,592 (toman)
قیمت به دلار : 448.2 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 11,153,826 (toman)
قیمت به دلار : 497.9 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 12,272,166 (toman)
قیمت به دلار : 547.9 (dollar)
1398/12/1