واحد: عدد
قیمت : 137,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 162,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 187,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 68,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 248,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 165,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 112,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 24,190 (toman)
قیمت به دلار : 1.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 45,590 (toman)
قیمت به دلار : 2.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 79,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 100,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 99,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 34,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 79,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 132,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 157,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 181,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 106,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 378,000 (toman)
قیمت به دلار : 16.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 255,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 172,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 17,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 6,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,600 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 79,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 123,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 42,900 (toman)
قیمت به دلار : 1.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 79,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 137,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 162,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 187,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 122,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 441,000 (toman)
قیمت به دلار : 19.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 297,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 200,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,250 (toman)
قیمت به دلار : 0.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 4,350 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 8,450 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 92,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 118,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 160,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 92,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 325,000 (toman)
قیمت به دلار : 14.5 (dollar)
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 103,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.6 (dollar)
1398/12/1
  • 1
  • از 1