واحد: عدد
قیمت : 44,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 158,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 344,500 (toman)
قیمت به دلار : 13.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 323,000 (toman)
قیمت به دلار : 12.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 355,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 80,500 (toman)
قیمت به دلار : 3.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 355,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 222,400 (toman)
قیمت به دلار : 8.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 7,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 18,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 35,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 133,400 (toman)
قیمت به دلار : 5.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 31,680 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 323,568 (toman)
قیمت به دلار : 12.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 623,000 (toman)
قیمت به دلار : 24.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 10,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 480,000 (toman)
قیمت به دلار : 18.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 560,000 (toman)
قیمت به دلار : 21.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 898,000 (toman)
قیمت به دلار : 34.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 961,920 (toman)
قیمت به دلار : 37.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 511,500 (toman)
قیمت به دلار : 19.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 125,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 850,000 (toman)
قیمت به دلار : 32.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 150,700 (toman)
قیمت به دلار : 5.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 23,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 18,700 (toman)
قیمت به دلار : 0.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 95,000 (toman)
قیمت به دلار : 3.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 170,200 (toman)
قیمت به دلار : 6.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 31,680 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,340,000 (toman)
قیمت به دلار : 51.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,522,800 (toman)
قیمت به دلار : 58.6 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 13,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 500,000 (toman)
قیمت به دلار : 19.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 600,000 (toman)
قیمت به دلار : 23.1 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 650,000 (toman)
قیمت به دلار : 25.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 687,600 (toman)
قیمت به دلار : 26.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,032,300 (toman)
قیمت به دلار : 39.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,511,000 (toman)
قیمت به دلار : 96.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 135,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,750,000 (toman)
قیمت به دلار : 67.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 40,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 850,300 (toman)
قیمت به دلار : 32.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 3,400,000 (toman)
قیمت به دلار : 130.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 14,900 (toman)
قیمت به دلار : 0.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 3,157,000 (toman)
قیمت به دلار : 121.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1