واحد: عدد
قیمت : 94,050 (toman)
قیمت به دلار : 3.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 141,250 (toman)
قیمت به دلار : 5.4 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 333,680 (toman)
قیمت به دلار : 12.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1