واحد: عدد
قیمت : 446,200 (toman)
قیمت به دلار : 17.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 1,048,000 (toman)
قیمت به دلار : 40.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 2,910,000 (toman)
قیمت به دلار : 111.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1